ดรีมเมดิคอลกรุ๊ป

ดรีมเมดิคอลกรุ๊ป

ดรีมเมดิคอลกรุ๊ปประกอบด้วยปรัชญาทางการแพทย์ วิสัยทัศน์ในอนาคต
การแบ่งปันทักษะการดูแลจัดการขั้นสูงและความก้าวหน้าของวัฒนธรรม
โรงพยาบาลและการมีความเข้าใจในการให้บริการก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ของคนไข้ซึ่งอยู่ภายใต้การรวมตัวกันของชื่อแบรนด์ดรีมอันเป็นที่รวม
บุคคลากรทางการแพทย์เข้าไว้ด้วยกัน

ดรีมเมดิคอลกรุ๊ปประกอบด้วยโรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกดรีม
ทันตกรรมดรีมและคลินิกดรีมที่มีระบบเครือข่ายการจัดการข้อมูลการรักษา
ความรู้การจัดการและการฝึกอบรมพนักงานใหม่

DREAM MEDICAL GROUP

DREAM MEDICAL GROUP

  • Dream Plastic Sugery
  • Dream Dermatology
  • Стоматологическая клиника Дрим<

Deram Medical Group consistsof hospitals where like-minded professional health care providers work together for the advancement of hospital culture and first-priority realization of customer satisfaction.